Rochester Schools Modernization, Phase 3

Rochester Schools Modernization, Phase 3

Rochester, New York